دانلود اپلیکیشن
Peter Gould

Peter Gould

سازنده سریال1

پوستر بهتره با ساول تماس بگیری
بهتره با ساول تماس بگیری
Better Call Saul
2015 - 2022

کارگردانی سریال5

پوستر بهتره با ساول تماس بگیری - فصل 3 - قسمت 10
بهتره با ساول تماس بگیری - فصل 3 - قسمت 10
Better Call Saul
2017
پوستر بهتره با ساول تماس بگیری - فصل 2 - قسمت 9
بهتره با ساول تماس بگیری - فصل 2 - قسمت 9
Better Call Saul
2016
پوستر بهتره با ساول تماس بگیری - فصل 1 - قسمت 10
بهتره با ساول تماس بگیری - فصل 1 - قسمت 10
Better Call Saul
2015
پوستر افسار گسیخته - فصل 5 - قسمت 15
افسار گسیخته - فصل 5 - قسمت 15
Breaking Bad
2012
پوستر افسار گسیخته - فصل 4 - قسمت 7
افسار گسیخته - فصل 4 - قسمت 7
Breaking Bad
2011

نویسندگی سریال26

پوستر بهتره با ساول تماس بگیری - فصل 5 - قسمت 1
بهتره با ساول تماس بگیری - فصل 5 - قسمت 1
Better Call Saul
2020
پوستر بهتره با ساول تماس بگیری - فصل 4 - قسمت 1
بهتره با ساول تماس بگیری - فصل 4 - قسمت 1
Better Call Saul
2018
پوستر بهتره با ساول تماس بگیری - فصل 3 - قسمت 1
بهتره با ساول تماس بگیری - فصل 3 - قسمت 1
Better Call Saul
2017
پوستر بهتره با ساول تماس بگیری - فصل 3 - قسمت 2
بهتره با ساول تماس بگیری - فصل 3 - قسمت 2
Better Call Saul
2017
پوستر بهتره با ساول تماس بگیری - فصل 2 - قسمت 9
بهتره با ساول تماس بگیری - فصل 2 - قسمت 9
Better Call Saul
2016
پوستر بهتره با ساول تماس بگیری - فصل 1 - قسمت 1
بهتره با ساول تماس بگیری - فصل 1 - قسمت 1
Better Call Saul
2015
پوستر بهتره با ساول تماس بگیری - فصل 1 - قسمت 2
بهتره با ساول تماس بگیری - فصل 1 - قسمت 2
Better Call Saul
2015
پوستر بهتره با ساول تماس بگیری - فصل 1 - قسمت 3
بهتره با ساول تماس بگیری - فصل 1 - قسمت 3
Better Call Saul
2015
پوستر بهتره با ساول تماس بگیری - فصل 1 - قسمت 4
بهتره با ساول تماس بگیری - فصل 1 - قسمت 4
Better Call Saul
2015
پوستر بهتره با ساول تماس بگیری - فصل 1 - قسمت 5
بهتره با ساول تماس بگیری - فصل 1 - قسمت 5
Better Call Saul
2015
پوستر بهتره با ساول تماس بگیری - فصل 1 - قسمت 6
بهتره با ساول تماس بگیری - فصل 1 - قسمت 6
Better Call Saul
2015
پوستر بهتره با ساول تماس بگیری - فصل 1 - قسمت 7
بهتره با ساول تماس بگیری - فصل 1 - قسمت 7
Better Call Saul
2015
پوستر بهتره با ساول تماس بگیری - فصل 1 - قسمت 8
بهتره با ساول تماس بگیری - فصل 1 - قسمت 8
Better Call Saul
2015
پوستر بهتره با ساول تماس بگیری - فصل 1 - قسمت 9
بهتره با ساول تماس بگیری - فصل 1 - قسمت 9
Better Call Saul
2015
پوستر بهتره با ساول تماس بگیری - فصل 1 - قسمت 10
بهتره با ساول تماس بگیری - فصل 1 - قسمت 10
Better Call Saul
2015
پوستر افسار گسیخته - فصل 5 - قسمت 3
افسار گسیخته - فصل 5 - قسمت 3
Breaking Bad
2012
پوستر افسار گسیخته - فصل 5 - قسمت 9
افسار گسیخته - فصل 5 - قسمت 9
Breaking Bad
2012
پوستر افسار گسیخته - فصل 5 - قسمت 15
افسار گسیخته - فصل 5 - قسمت 15
Breaking Bad
2012
پوستر افسار گسیخته - فصل 4 - قسمت 7
افسار گسیخته - فصل 4 - قسمت 7
Breaking Bad
2011
پوستر افسار گسیخته - فصل 4 - قسمت 10
افسار گسیخته - فصل 4 - قسمت 10
Breaking Bad
2011
پوستر افسار گسیخته - فصل 3 - قسمت 2
افسار گسیخته - فصل 3 - قسمت 2
Breaking Bad
2010
پوستر افسار گسیخته - فصل 3 - قسمت 9
افسار گسیخته - فصل 3 - قسمت 9
Breaking Bad
2010
پوستر افسار گسیخته - فصل 3 - قسمت 12
افسار گسیخته - فصل 3 - قسمت 12
Breaking Bad
2010
پوستر افسار گسیخته - فصل 2 - قسمت 3
افسار گسیخته - فصل 2 - قسمت 3
Breaking Bad
2009
پوستر افسار گسیخته - فصل 2 - قسمت 8
افسار گسیخته - فصل 2 - قسمت 8
Breaking Bad
2009
پوستر افسار گسیخته - فصل 1 - قسمت 7
افسار گسیخته - فصل 1 - قسمت 7
Breaking Bad
2008

تهیه کنندگی سریال1

پوستر افسار گسیخته
افسار گسیخته
Breaking Bad
2008 - 2013