دانلود اپلیکیشن
Moira Walley-Beckett

Moira Walley-Beckett

نویسندگی سریال9

پوستر افسار گسیخته - فصل 5 - قسمت 8
افسار گسیخته - فصل 5 - قسمت 8
Breaking Bad
2012
پوستر افسار گسیخته - فصل 5 - قسمت 14
افسار گسیخته - فصل 5 - قسمت 14
Breaking Bad
2012
پوستر افسار گسیخته - فصل 4 - قسمت 4
افسار گسیخته - فصل 4 - قسمت 4
Breaking Bad
2011
پوستر افسار گسیخته - فصل 4 - قسمت 9
افسار گسیخته - فصل 4 - قسمت 9
Breaking Bad
2011
پوستر افسار گسیخته - فصل 4 - قسمت 12
افسار گسیخته - فصل 4 - قسمت 12
Breaking Bad
2011
پوستر افسار گسیخته - فصل 3 - قسمت 5
افسار گسیخته - فصل 3 - قسمت 5
Breaking Bad
2010
پوستر افسار گسیخته - فصل 3 - قسمت 10
افسار گسیخته - فصل 3 - قسمت 10
Breaking Bad
2010
پوستر افسار گسیخته - فصل 2 - قسمت 5
افسار گسیخته - فصل 2 - قسمت 5
Breaking Bad
2009
پوستر افسار گسیخته - فصل 2 - قسمت 10
افسار گسیخته - فصل 2 - قسمت 10
Breaking Bad
2009

تهیه کنندگی سریال1

پوستر افسار گسیخته
افسار گسیخته
Breaking Bad
2008 - 2013