دانلود اپلیکیشن
George Mastras

George Mastras

کارگردانی سریال1

پوستر افسار گسیخته - فصل 5 - قسمت 5
افسار گسیخته - فصل 5 - قسمت 5
Breaking Bad
2012

نویسندگی سریال10

پوستر افسار گسیخته - فصل 5 - قسمت 5
افسار گسیخته - فصل 5 - قسمت 5
Breaking Bad
2012
پوستر افسار گسیخته - فصل 5 - قسمت 13
افسار گسیخته - فصل 5 - قسمت 13
Breaking Bad
2012
پوستر افسار گسیخته - فصل 4 - قسمت 2
افسار گسیخته - فصل 4 - قسمت 2
Breaking Bad
2011
پوستر افسار گسیخته - فصل 4 - قسمت 8
افسار گسیخته - فصل 4 - قسمت 8
Breaking Bad
2011
پوستر افسار گسیخته - فصل 4 - قسمت 11
افسار گسیخته - فصل 4 - قسمت 11
Breaking Bad
2011
پوستر افسار گسیخته - فصل 3 - قسمت 3
افسار گسیخته - فصل 3 - قسمت 3
Breaking Bad
2010
پوستر افسار گسیخته - فصل 3 - قسمت 9
افسار گسیخته - فصل 3 - قسمت 9
Breaking Bad
2010
پوستر افسار گسیخته - فصل 2 - قسمت 2
افسار گسیخته - فصل 2 - قسمت 2
Breaking Bad
2009
پوستر افسار گسیخته - فصل 2 - قسمت 11
افسار گسیخته - فصل 2 - قسمت 11
Breaking Bad
2009
پوستر افسار گسیخته - فصل 1 - قسمت 6
افسار گسیخته - فصل 1 - قسمت 6
Breaking Bad
2008

تهیه کنندگی سریال1

پوستر افسار گسیخته
افسار گسیخته
Breaking Bad
2008 - 2013