دانلود اپلیکیشن
Cary Joji Fukunaga

Cary Joji Fukunaga

کارگردانی فیلم1

پوستر زمانی برای مردن نیست
دو زیرنویس
زمانی برای مردن نیست
No Time to Die
2021

نویسندگی فیلم1

پوستر زمانی برای مردن نیست
دو زیرنویس
زمانی برای مردن نیست
No Time to Die
2021

کارگردانی سریال7

پوستر کاراگاه حقیقی - فصل اول - قسمت 1
کاراگاه حقیقی - فصل اول - قسمت 1
True Detective
2014
پوستر کاراگاه حقیقی - فصل اول - قسمت 2
کاراگاه حقیقی - فصل اول - قسمت 2
True Detective
2014
پوستر کاراگاه حقیقی - فصل اول - قسمت 3
کاراگاه حقیقی - فصل اول - قسمت 3
True Detective
2014
پوستر کاراگاه حقیقی - فصل اول - قسمت 4
کاراگاه حقیقی - فصل اول - قسمت 4
True Detective
2014
پوستر کاراگاه حقیقی - فصل اول - قسمت 6
کاراگاه حقیقی - فصل اول - قسمت 6
True Detective
2014
پوستر کاراگاه حقیقی - فصل اول - قسمت 7
کاراگاه حقیقی - فصل اول - قسمت 7
True Detective
2014
پوستر کاراگاه حقیقی - فصل اول - قسمت 8
کاراگاه حقیقی - فصل اول - قسمت 8
True Detective
2014