دانلود اپلیکیشن
Hiroyuki Tanaka

Hiroyuki Tanaka

کارگردانی سریال13

پوستر حمله به تایتان‌ - فصل 4 - قسمت 12
حمله به تایتان‌ - فصل 4 - قسمت 12
Attack on Titan
2020
پوستر حمله به تایتان‌ - فصل 3 - قسمت 1
حمله به تایتان‌ - فصل 3 - قسمت 1
Attack on Titan
2018
پوستر حمله به تایتان‌ - فصل 3 - قسمت 7
حمله به تایتان‌ - فصل 3 - قسمت 7
Attack on Titan
2018
پوستر حمله به تایتان‌ - فصل 3 - قسمت 13
حمله به تایتان‌ - فصل 3 - قسمت 13
Attack on Titan
2018
پوستر حمله به تایتان‌ - فصل 3 - قسمت 18
حمله به تایتان‌ - فصل 3 - قسمت 18
Attack on Titan
2018
پوستر حمله به تایتان‌ - فصل 2 - قسمت 1
حمله به تایتان‌ - فصل 2 - قسمت 1
Attack on Titan
2017
پوستر حمله به تایتان‌ - فصل 2 - قسمت 6
حمله به تایتان‌ - فصل 2 - قسمت 6
Attack on Titan
2017
پوستر حمله به تایتان‌ - فصل 2 - قسمت 11
حمله به تایتان‌ - فصل 2 - قسمت 11
Attack on Titan
2017
پوستر حمله به تایتان‌ - فصل 1 - قسمت 1
حمله به تایتان‌ - فصل 1 - قسمت 1
Attack on Titan
2013
پوستر حمله به تایتان‌ - فصل 1 - قسمت 10
حمله به تایتان‌ - فصل 1 - قسمت 10
Attack on Titan
2013
پوستر حمله به تایتان‌ - فصل 1 - قسمت 18
حمله به تایتان‌ - فصل 1 - قسمت 18
Attack on Titan
2013
پوستر حمله به تایتان‌ - فصل 1 - قسمت 21
حمله به تایتان‌ - فصل 1 - قسمت 21
Attack on Titan
2013
پوستر حمله به تایتان‌ - فصل 1 - قسمت 24
حمله به تایتان‌ - فصل 1 - قسمت 24
Attack on Titan
2013

نویسندگی سریال1

پوستر حمله به تایتان‌ - فصل 4 - قسمت 12
حمله به تایتان‌ - فصل 4 - قسمت 12
Attack on Titan
2020