دانلود اپلیکیشن
Thomas Schnauz

Thomas Schnauz

کارگردانی سریال6

پوستر بهتره با ساول تماس بگیری - فصل 5 - قسمت 9
بهتره با ساول تماس بگیری - فصل 5 - قسمت 9
Better Call Saul
2020
پوستر بهتره با ساول تماس بگیری - فصل 3 - قسمت 4
بهتره با ساول تماس بگیری - فصل 3 - قسمت 4
Better Call Saul
2017
پوستر بهتره با ساول تماس بگیری - فصل 3 - قسمت 7
بهتره با ساول تماس بگیری - فصل 3 - قسمت 7
Better Call Saul
2017
پوستر بهتره با ساول تماس بگیری - فصل 2 - قسمت 1
بهتره با ساول تماس بگیری - فصل 2 - قسمت 1
Better Call Saul
2016
پوستر بهتره با ساول تماس بگیری - فصل 1 - قسمت 9
بهتره با ساول تماس بگیری - فصل 1 - قسمت 9
Better Call Saul
2015
پوستر افسار گسیخته - فصل 5 - قسمت 7
افسار گسیخته - فصل 5 - قسمت 7
Breaking Bad
2012

نویسندگی سریال13

پوستر بهتره با ساول تماس بگیری - فصل 5 - قسمت 9
بهتره با ساول تماس بگیری - فصل 5 - قسمت 9
Better Call Saul
2020
پوستر بهتره با ساول تماس بگیری - فصل 4 - قسمت 2
بهتره با ساول تماس بگیری - فصل 4 - قسمت 2
Better Call Saul
2018
پوستر بهتره با ساول تماس بگیری - فصل 3 - قسمت 2
بهتره با ساول تماس بگیری - فصل 3 - قسمت 2
Better Call Saul
2017
پوستر بهتره با ساول تماس بگیری - فصل 3 - قسمت 7
بهتره با ساول تماس بگیری - فصل 3 - قسمت 7
Better Call Saul
2017
پوستر بهتره با ساول تماس بگیری - فصل 2 - قسمت 1
بهتره با ساول تماس بگیری - فصل 2 - قسمت 1
Better Call Saul
2016
پوستر بهتره با ساول تماس بگیری - فصل 2 - قسمت 8
بهتره با ساول تماس بگیری - فصل 2 - قسمت 8
Better Call Saul
2016
پوستر افسار گسیخته - فصل 5 - قسمت 7
افسار گسیخته - فصل 5 - قسمت 7
Breaking Bad
2012
پوستر افسار گسیخته - فصل 5 - قسمت 10
افسار گسیخته - فصل 5 - قسمت 10
Breaking Bad
2012
پوستر افسار گسیخته - فصل 4 - قسمت 5
افسار گسیخته - فصل 4 - قسمت 5
Breaking Bad
2011
پوستر افسار گسیخته - فصل 4 - قسمت 9
افسار گسیخته - فصل 4 - قسمت 9
Breaking Bad
2011
پوستر افسار گسیخته - فصل 4 - قسمت 12
افسار گسیخته - فصل 4 - قسمت 12
Breaking Bad
2011
پوستر افسار گسیخته - فصل 3 - قسمت 7
افسار گسیخته - فصل 3 - قسمت 7
Breaking Bad
2010
پوستر افسار گسیخته - فصل 3 - قسمت 11
افسار گسیخته - فصل 3 - قسمت 11
Breaking Bad
2010

تهیه کنندگی سریال1

پوستر افسار گسیخته
افسار گسیخته
Breaking Bad
2008 - 2013