دانلود اپلیکیشن
D. B. Weiss

D. B. Weiss

سازنده سریال1

پوستر بازی تاج و تخت
بازی تاج و تخت
Game of Thrones
2011 - 2019

کارگردانی سریال2

پوستر بازی تاج و تخت - فصل 8 - قسمت 6
بازی تاج و تخت - فصل 8 - قسمت 6
Game of Thrones
2019
پوستر بازی تاج و تخت - فصل 4 - قسمت 1
بازی تاج و تخت - فصل 4 - قسمت 1
Game of Thrones
2014

نویسندگی سریال52

پوستر بازی تاج و تخت - فصل 8 - قسمت 3
بازی تاج و تخت - فصل 8 - قسمت 3
Game of Thrones
2019
پوستر بازی تاج و تخت - فصل 8 - قسمت 4
بازی تاج و تخت - فصل 8 - قسمت 4
Game of Thrones
2019
پوستر بازی تاج و تخت - فصل 8 - قسمت 5
بازی تاج و تخت - فصل 8 - قسمت 5
Game of Thrones
2019
پوستر بازی تاج و تخت - فصل 8 - قسمت 6
بازی تاج و تخت - فصل 8 - قسمت 6
Game of Thrones
2019
پوستر بازی تاج و تخت - فصل 7 - قسمت 1
بازی تاج و تخت - فصل 7 - قسمت 1
Game of Thrones
2017
پوستر بازی تاج و تخت - فصل 7 - قسمت 3
بازی تاج و تخت - فصل 7 - قسمت 3
Game of Thrones
2017
پوستر بازی تاج و تخت - فصل 7 - قسمت 4
بازی تاج و تخت - فصل 7 - قسمت 4
Game of Thrones
2017
پوستر بازی تاج و تخت - فصل 7 - قسمت 5
بازی تاج و تخت - فصل 7 - قسمت 5
Game of Thrones
2017
پوستر بازی تاج و تخت - فصل 7 - قسمت 6
بازی تاج و تخت - فصل 7 - قسمت 6
Game of Thrones
2017
پوستر بازی تاج و تخت - فصل 7 - قسمت 7
بازی تاج و تخت - فصل 7 - قسمت 7
Game of Thrones
2017
پوستر بازی تاج و تخت - فصل 6 - قسمت 1
بازی تاج و تخت - فصل 6 - قسمت 1
Game of Thrones
2016
پوستر بازی تاج و تخت - فصل 6 - قسمت 3
بازی تاج و تخت - فصل 6 - قسمت 3
Game of Thrones
2016
پوستر بازی تاج و تخت - فصل 6 - قسمت 4
بازی تاج و تخت - فصل 6 - قسمت 4
Game of Thrones
2016
پوستر بازی تاج و تخت - فصل 6 - قسمت 5
بازی تاج و تخت - فصل 6 - قسمت 5
Game of Thrones
2016
پوستر بازی تاج و تخت - فصل 6 - قسمت 8
بازی تاج و تخت - فصل 6 - قسمت 8
Game of Thrones
2016
پوستر بازی تاج و تخت - فصل 6 - قسمت 9
بازی تاج و تخت - فصل 6 - قسمت 9
Game of Thrones
2016
پوستر بازی تاج و تخت - فصل 6 - قسمت 10
بازی تاج و تخت - فصل 6 - قسمت 10
Game of Thrones
2016
پوستر بازی تاج و تخت - فصل 5 - قسمت 1
بازی تاج و تخت - فصل 5 - قسمت 1
Game of Thrones
2015
پوستر بازی تاج و تخت - فصل 5 - قسمت 2
بازی تاج و تخت - فصل 5 - قسمت 2
Game of Thrones
2015
پوستر بازی تاج و تخت - فصل 5 - قسمت 3
بازی تاج و تخت - فصل 5 - قسمت 3
Game of Thrones
2015
پوستر بازی تاج و تخت - فصل 5 - قسمت 7
بازی تاج و تخت - فصل 5 - قسمت 7
Game of Thrones
2015
پوستر بازی تاج و تخت - فصل 5 - قسمت 8
بازی تاج و تخت - فصل 5 - قسمت 8
Game of Thrones
2015
پوستر بازی تاج و تخت - فصل 5 - قسمت 9
بازی تاج و تخت - فصل 5 - قسمت 9
Game of Thrones
2015
پوستر بازی تاج و تخت - فصل 5 - قسمت 10
بازی تاج و تخت - فصل 5 - قسمت 10
Game of Thrones
2015
پوستر بازی تاج و تخت - فصل 4 - قسمت 1
بازی تاج و تخت - فصل 4 - قسمت 1
Game of Thrones
2014
پوستر بازی تاج و تخت - فصل 4 - قسمت 3
بازی تاج و تخت - فصل 4 - قسمت 3
Game of Thrones
2014
پوستر بازی تاج و تخت - فصل 4 - قسمت 5
بازی تاج و تخت - فصل 4 - قسمت 5
Game of Thrones
2014
پوستر بازی تاج و تخت - فصل 4 - قسمت 7
بازی تاج و تخت - فصل 4 - قسمت 7
Game of Thrones
2014
پوستر بازی تاج و تخت - فصل 4 - قسمت 8
بازی تاج و تخت - فصل 4 - قسمت 8
Game of Thrones
2014
پوستر بازی تاج و تخت - فصل 4 - قسمت 9
بازی تاج و تخت - فصل 4 - قسمت 9
Game of Thrones
2014
پوستر بازی تاج و تخت - فصل 4 - قسمت 10
بازی تاج و تخت - فصل 4 - قسمت 10
Game of Thrones
2014
پوستر بازی تاج و تخت - فصل 3 - قسمت 1
بازی تاج و تخت - فصل 3 - قسمت 1
Game of Thrones
2013
پوستر بازی تاج و تخت - فصل 3 - قسمت 3
بازی تاج و تخت - فصل 3 - قسمت 3
Game of Thrones
2013
پوستر بازی تاج و تخت - فصل 3 - قسمت 4
بازی تاج و تخت - فصل 3 - قسمت 4
Game of Thrones
2013
پوستر بازی تاج و تخت - فصل 3 - قسمت 6
بازی تاج و تخت - فصل 3 - قسمت 6
Game of Thrones
2013
پوستر بازی تاج و تخت - فصل 3 - قسمت 8
بازی تاج و تخت - فصل 3 - قسمت 8
Game of Thrones
2013
پوستر بازی تاج و تخت - فصل 3 - قسمت 9
بازی تاج و تخت - فصل 3 - قسمت 9
Game of Thrones
2013
پوستر بازی تاج و تخت - فصل 3 - قسمت 10
بازی تاج و تخت - فصل 3 - قسمت 10
Game of Thrones
2013
پوستر بازی تاج و تخت - فصل 2 - قسمت 1
بازی تاج و تخت - فصل 2 - قسمت 1
Game of Thrones
2012
پوستر بازی تاج و تخت - فصل 2 - قسمت 2
بازی تاج و تخت - فصل 2 - قسمت 2
Game of Thrones
2012
پوستر بازی تاج و تخت - فصل 2 - قسمت 5
بازی تاج و تخت - فصل 2 - قسمت 5
Game of Thrones
2012
پوستر بازی تاج و تخت - فصل 2 - قسمت 7
بازی تاج و تخت - فصل 2 - قسمت 7
Game of Thrones
2012
پوستر بازی تاج و تخت - فصل 2 - قسمت 8
بازی تاج و تخت - فصل 2 - قسمت 8
Game of Thrones
2012
پوستر بازی تاج و تخت - فصل 2 - قسمت 10
بازی تاج و تخت - فصل 2 - قسمت 10
Game of Thrones
2012
پوستر بازی تاج و تخت - فصل 1 - قسمت 1
بازی تاج و تخت - فصل 1 - قسمت 1
Game of Thrones
2011
پوستر بازی تاج و تخت - فصل 1 - قسمت 2
بازی تاج و تخت - فصل 1 - قسمت 2
Game of Thrones
2011
پوستر بازی تاج و تخت - فصل 1 - قسمت 3
بازی تاج و تخت - فصل 1 - قسمت 3
Game of Thrones
2011
پوستر بازی تاج و تخت - فصل 1 - قسمت 5
بازی تاج و تخت - فصل 1 - قسمت 5
Game of Thrones
2011
پوستر بازی تاج و تخت - فصل 1 - قسمت 6
بازی تاج و تخت - فصل 1 - قسمت 6
Game of Thrones
2011
پوستر بازی تاج و تخت - فصل 1 - قسمت 7
بازی تاج و تخت - فصل 1 - قسمت 7
Game of Thrones
2011
پوستر بازی تاج و تخت - فصل 1 - قسمت 9
بازی تاج و تخت - فصل 1 - قسمت 9
Game of Thrones
2011
پوستر بازی تاج و تخت - فصل 1 - قسمت 10
بازی تاج و تخت - فصل 1 - قسمت 10
Game of Thrones
2011