دانلود اپلیکیشن
John Shiban

John Shiban

کارگردانی سریال3

پوستر بهتره با ساول تماس بگیری - فصل 3 - قسمت 3
بهتره با ساول تماس بگیری - فصل 3 - قسمت 3
Better Call Saul
2017
پوستر بهتره با ساول تماس بگیری - فصل 2 - قسمت 5
بهتره با ساول تماس بگیری - فصل 2 - قسمت 5
Better Call Saul
2016
پوستر افسار گسیخته - فصل 3 - قسمت 6
افسار گسیخته - فصل 3 - قسمت 6
Breaking Bad
2010

نویسندگی سریال4

پوستر افسار گسیخته - فصل 3 - قسمت 6
افسار گسیخته - فصل 3 - قسمت 6
Breaking Bad
2010
پوستر افسار گسیخته - فصل 3 - قسمت 11
افسار گسیخته - فصل 3 - قسمت 11
Breaking Bad
2010
پوستر افسار گسیخته - فصل 2 - قسمت 7
افسار گسیخته - فصل 2 - قسمت 7
Breaking Bad
2009
پوستر افسار گسیخته - فصل 2 - قسمت 12
افسار گسیخته - فصل 2 - قسمت 12
Breaking Bad
2009

تهیه کنندگی سریال1

پوستر افسار گسیخته
افسار گسیخته
Breaking Bad
2008 - 2013