خبرنامه ملوفیلم

ایمیل خود را وارد کنید تا بتونیم بهتر با شما در ارتباط باشیم.
Edward Berger

Edward Berger

سازنده سریال1

پوستر ترور
ترور
The Terror
2018 - 2019

کارگردانی سریال6

پوستر عالیجناب - فصل اول - قسمت 1
عالیجناب - فصل اول - قسمت 1
Your Honor
2020
پوستر عالیجناب - فصل اول - قسمت 2
عالیجناب - فصل اول - قسمت 2
Your Honor
2020
پوستر عالیجناب - فصل اول - قسمت 3
عالیجناب - فصل اول - قسمت 3
Your Honor
2020
پوستر ترور - فصل اول - قسمت 1
ترور - فصل اول - قسمت 1
The Terror
2018
پوستر ترور - فصل اول - قسمت 2
ترور - فصل اول - قسمت 2
The Terror
2018
پوستر ترور - فصل اول - قسمت 4
ترور - فصل اول - قسمت 4
The Terror
2018