دانلود اپلیکیشن
Edward Berger

Edward Berger

کارگردانی فیلم1

پوستر در جبهه غرب خبری نیست
در جبهه غرب خبری نیست
All Quiet on the Western Front
2022

تهیه کنندگی فیلم1

پوستر در جبهه غرب خبری نیست
در جبهه غرب خبری نیست
All Quiet on the Western Front
2022

سازنده سریال1

پوستر ترور
ترور
The Terror
2018 - 2019

کارگردانی سریال11

پوستر عالیجناب - فصل اول - قسمت 1
عالیجناب - فصل اول - قسمت 1
Your Honor
2020
پوستر عالیجناب - فصل اول - قسمت 2
عالیجناب - فصل اول - قسمت 2
Your Honor
2020
پوستر عالیجناب - فصل اول - قسمت 3
عالیجناب - فصل اول - قسمت 3
Your Honor
2020
پوستر ترور - فصل اول - قسمت 1
ترور - فصل اول - قسمت 1
The Terror
2018
پوستر ترور - فصل اول - قسمت 2
ترور - فصل اول - قسمت 2
The Terror
2018
پوستر ترور - فصل اول - قسمت 4
ترور - فصل اول - قسمت 4
The Terror
2018
پوستر پاتریک ملروز - فصل اول - قسمت 1
پاتریک ملروز - فصل اول - قسمت 1
Patrick Melrose
2018
پوستر پاتریک ملروز - فصل اول - قسمت 2
پاتریک ملروز - فصل اول - قسمت 2
Patrick Melrose
2018
پوستر پاتریک ملروز - فصل اول - قسمت 3
پاتریک ملروز - فصل اول - قسمت 3
Patrick Melrose
2018
پوستر پاتریک ملروز - فصل اول - قسمت 4
پاتریک ملروز - فصل اول - قسمت 4
Patrick Melrose
2018
پوستر پاتریک ملروز - فصل اول - قسمت 5
پاتریک ملروز - فصل اول - قسمت 5
Patrick Melrose
2018