Andrew Stanton

Andrew Stanton

بازیگری فیلم3

پوستر در جست و جوی دوری
در جست و جوی دوری
Finding Dory
2016
پوستر داستان اسباب‌بازی ۲
داستان اسباب‌بازی ۲
Toy Story 2
1999
پوستر داستان اسباب‌بازی
داستان اسباب‌بازی
Toy Story
1995

کارگردانی فیلم1

پوستر در جست و جوی دوری
در جست و جوی دوری
Finding Dory
2016

نویسندگی فیلم4

پوستر داستان اسباب‌بازی ۴
داستان اسباب‌بازی ۴
Toy Story 4
2019
پوستر در جست و جوی دوری
در جست و جوی دوری
Finding Dory
2016
پوستر داستان اسباب‌بازی ۲
داستان اسباب‌بازی ۲
Toy Story 2
1999
پوستر داستان اسباب‌بازی
داستان اسباب‌بازی
Toy Story
1995

کارگردانی سریال2

پوستر چیزهای عجیب - فصل دوم - قسمت 5
چیزهای عجیب - فصل دوم - قسمت 5
Stranger Things
2017
پوستر چیزهای عجیب - فصل دوم - قسمت 6
چیزهای عجیب - فصل دوم - قسمت 6
Stranger Things
2017