استیون اسپیلبرگ

استیون اسپیلبرگ

کارگردانی فیلم6

پوستر بازیکن شماره یک آماده
بازیکن شماره یک آماده
Ready Player One
2018
پوستر پست
پست
The Post
2017
پوستر لینکلن
لینکلن
Lincoln
2012
پوستر اسب جنگی
اسب جنگی
War Horse
2011
پوستر نجات سرباز رایان
نجات سرباز رایان
Saving Private Ryan
1998
پوستر فهرست شیندلر دو زبانه
فهرست شیندلر
Schindler's List
1993

تهیه کنندگی فیلم7

پوستر بازیکن شماره یک آماده
بازیکن شماره یک آماده
Ready Player One
2018
پوستر پست
پست
The Post
2017
پوستر لینکلن
لینکلن
Lincoln
2012
پوستر اسب جنگی
اسب جنگی
War Horse
2011
پوستر نامه‌هایی از ایوو جیما
نامه‌هایی از ایوو جیما
Letters from Iwo Jima
2006
پوستر نجات سرباز رایان
نجات سرباز رایان
Saving Private Ryan
1998
پوستر فهرست شیندلر دو زبانه
فهرست شیندلر
Schindler's List
1993

سازنده سریال1

پوستر جوخه برادران
جوخه برادران
Band of Brothers
2001

کارگردانی سریال10

پوستر جوخه برادران - فصل اول - قسمت 1
جوخه برادران - فصل اول - قسمت 1
Band of Brothers
2001
پوستر جوخه برادران - فصل اول - قسمت 2
جوخه برادران - فصل اول - قسمت 2
Band of Brothers
2001
پوستر جوخه برادران - فصل اول - قسمت 3
جوخه برادران - فصل اول - قسمت 3
Band of Brothers
2001
پوستر جوخه برادران - فصل اول - قسمت 4
جوخه برادران - فصل اول - قسمت 4
Band of Brothers
2001
پوستر جوخه برادران - فصل اول - قسمت 5
جوخه برادران - فصل اول - قسمت 5
Band of Brothers
2001
پوستر جوخه برادران - فصل اول - قسمت 6
جوخه برادران - فصل اول - قسمت 6
Band of Brothers
2001
پوستر جوخه برادران - فصل اول - قسمت 7
جوخه برادران - فصل اول - قسمت 7
Band of Brothers
2001
پوستر جوخه برادران - فصل اول - قسمت 8
جوخه برادران - فصل اول - قسمت 8
Band of Brothers
2001
پوستر جوخه برادران - فصل اول - قسمت 9
جوخه برادران - فصل اول - قسمت 9
Band of Brothers
2001
پوستر جوخه برادران - فصل اول - قسمت 10
جوخه برادران - فصل اول - قسمت 10
Band of Brothers
2001