دانلود اپلیکیشن
Bella Ramsey

Bella Ramsey

بازیگری فیلم1

پوستر هیلدا و پادشاه کوهستان
هیلدا و پادشاه کوهستان
Hilda and the Mountain King
2021

بازیگری سریال2

پوستر آخرین بازمانده از ما
دو زبانه
آخرین بازمانده از ما
The Last of Us
2023
پوستر بازی تاج و تخت
بازی تاج و تخت
Game of Thrones
2011 - 2019