دانلود اپلیکیشن
Miguel Sapochnik

Miguel Sapochnik

کارگردانی فیلم1

پوستر فینچ
دو زیرنویس
فینچ
Finch
2021

کارگردانی سریال9

پوستر بازی تاج و تخت - فصل 8 - قسمت 3
بازی تاج و تخت - فصل 8 - قسمت 3
Game of Thrones
2019
پوستر بازی تاج و تخت - فصل 8 - قسمت 5
بازی تاج و تخت - فصل 8 - قسمت 5
Game of Thrones
2019
پوستر بازی تاج و تخت - فصل 6 - قسمت 9
بازی تاج و تخت - فصل 6 - قسمت 9
Game of Thrones
2016
پوستر بازی تاج و تخت - فصل 6 - قسمت 10
بازی تاج و تخت - فصل 6 - قسمت 10
Game of Thrones
2016
پوستر بازی تاج و تخت - فصل 5 - قسمت 7
بازی تاج و تخت - فصل 5 - قسمت 7
Game of Thrones
2015
پوستر بازی تاج و تخت - فصل 5 - قسمت 8
بازی تاج و تخت - فصل 5 - قسمت 8
Game of Thrones
2015
پوستر کاراگاه حقیقی - فصل دوم - قسمت 6
کاراگاه حقیقی - فصل دوم - قسمت 6
True Detective
2015
پوستر فرینج - فصل پنجم - قسمت 1
فرینج - فصل پنجم - قسمت 1
Fringe
2012
پوستر فرینج - فصل چهارم - قسمت 3
فرینج - فصل چهارم - قسمت 3
Fringe
2011