دانلود اپلیکیشن
Darren Aronofsky

Darren Aronofsky

کارگردانی فیلم1

پوستر نهنگ
دو زبانه
نهنگ
The Whale
2022

تهیه کنندگی فیلم3

پوستر پرستار خوب
پرستار خوب
The Good Nurse
2022
پوستر نهنگ
دو زبانه
نهنگ
The Whale
2022
پوستر عواقب
عواقب
Aftermath
2017