دانلود اپلیکیشن
David Nutter

David Nutter

کارگردانی سریال11

پوستر بازی تاج و تخت - فصل 8 - قسمت 1
بازی تاج و تخت - فصل 8 - قسمت 1
Game of Thrones
2019
پوستر بازی تاج و تخت - فصل 8 - قسمت 2
بازی تاج و تخت - فصل 8 - قسمت 2
Game of Thrones
2019
پوستر بازی تاج و تخت - فصل 8 - قسمت 4
بازی تاج و تخت - فصل 8 - قسمت 4
Game of Thrones
2019
پوستر بازی تاج و تخت - فصل 5 - قسمت 9
بازی تاج و تخت - فصل 5 - قسمت 9
Game of Thrones
2015
پوستر بازی تاج و تخت - فصل 5 - قسمت 10
بازی تاج و تخت - فصل 5 - قسمت 10
Game of Thrones
2015
پوستر فلش - فصل اول - قسمت 1
فلش - فصل اول - قسمت 1
The Flash
2014
پوستر فلش - فصل اول - قسمت 2
فلش - فصل اول - قسمت 2
The Flash
2014
پوستر بازی تاج و تخت - فصل 3 - قسمت 9
بازی تاج و تخت - فصل 3 - قسمت 9
Game of Thrones
2013
پوستر بازی تاج و تخت - فصل 3 - قسمت 10
بازی تاج و تخت - فصل 3 - قسمت 10
Game of Thrones
2013
پوستر بازی تاج و تخت - فصل 2 - قسمت 6
بازی تاج و تخت - فصل 2 - قسمت 6
Game of Thrones
2012
پوستر بازی تاج و تخت - فصل 2 - قسمت 7
بازی تاج و تخت - فصل 2 - قسمت 7
Game of Thrones
2012