دانلود اپلیکیشن
Patty Lin

Patty Lin

نویسندگی سریال1

پوستر افسار گسیخته - فصل 1 - قسمت 5
افسار گسیخته - فصل 1 - قسمت 5
Breaking Bad
2008

تهیه کنندگی سریال1

پوستر افسار گسیخته
افسار گسیخته
Breaking Bad
2008 - 2013