دانلود اپلیکیشن
Werner Herzog

Werner Herzog

بازیگری فیلم2

پوستر جک ریچر
جک ریچر
Jack Reacher
2012
پوستر غار رویاهای فراموش شده
غار رویاهای فراموش شده
Cave of Forgotten Dreams
2010

کارگردانی فیلم1

پوستر غار رویاهای فراموش شده
غار رویاهای فراموش شده
Cave of Forgotten Dreams
2010

نویسندگی فیلم1

پوستر غار رویاهای فراموش شده
غار رویاهای فراموش شده
Cave of Forgotten Dreams
2010