دانلود اپلیکیشن
Everardo Gout

Everardo Gout

کارگردانی فیلم1

پوستر پاکسازی ابدی
پاکسازی ابدی
The Forever Purge
2021

کارگردانی سریال1

پوستر برف‌شکن - فصل اول - قسمت 8
برف‌شکن - فصل اول - قسمت 8
Snowpiercer
2020