دانلود اپلیکیشن
Alan Taylor

Alan Taylor

کارگردانی سریال7

پوستر بازی تاج و تخت - فصل 7 - قسمت 6
بازی تاج و تخت - فصل 7 - قسمت 6
Game of Thrones
2017
پوستر بازی تاج و تخت - فصل 2 - قسمت 1
بازی تاج و تخت - فصل 2 - قسمت 1
Game of Thrones
2012
پوستر بازی تاج و تخت - فصل 2 - قسمت 2
بازی تاج و تخت - فصل 2 - قسمت 2
Game of Thrones
2012
پوستر بازی تاج و تخت - فصل 2 - قسمت 8
بازی تاج و تخت - فصل 2 - قسمت 8
Game of Thrones
2012
پوستر بازی تاج و تخت - فصل 2 - قسمت 10
بازی تاج و تخت - فصل 2 - قسمت 10
Game of Thrones
2012
پوستر بازی تاج و تخت - فصل 1 - قسمت 9
بازی تاج و تخت - فصل 1 - قسمت 9
Game of Thrones
2011
پوستر بازی تاج و تخت - فصل 1 - قسمت 10
بازی تاج و تخت - فصل 1 - قسمت 10
Game of Thrones
2011