دانلود اپلیکیشن
Jack Lowden

Jack Lowden

بازیگری فیلم2

پوستر کاپون
دو زبانه
کاپون
Capone
2020
پوستر دانکرک
دانکرک
Dunkirk
2017

بازیگری سریال1

پوستر اسب‌های آرام
اسب‌های آرام
Slow Horses
2022