دانلود اپلیکیشن
Denzel Washington

Denzel Washington

بازیگری فیلم4

پوستر چیز های کوچک
چیز های کوچک
The Little Things
2021
پوستر ایکوالایزر ۲
ایکوالایزر ۲
The Equalizer 2
2018
پوستر برابر کننده
برابر کننده
The Equalizer
2014
پوستر روز تعلیم
روز تعلیم
Training Day
2001

تهیه کنندگی فیلم2

پوستر ایکوالایزر ۲
ایکوالایزر ۲
The Equalizer 2
2018
پوستر برابر کننده
برابر کننده
The Equalizer
2014