دانلود اپلیکیشن
Anya Taylor-Joy

Anya Taylor-Joy

بازیگری فیلم4

پوستر شمالی
شمالی
The Northman
2022
پوستر شب گذشته در سوهو
شب گذشته در سوهو
Last Night in Soho
2021
پوستر اِما
اِما
Emma
2020
پوستر پلی‌موبیل
پلی‌موبیل
Playmobil: The Movie
2019

بازیگری سریال3

پوستر گامبی وزیر
گامبی وزیر
The Queen's Gambit
2020
پوستر بلور تاریک: عصر مقاومت
بلور تاریک: عصر مقاومت
The Dark Crystal: Age of Resistance
2019
پوستر پیکی بلایندرز
پیکی بلایندرز
Peaky Blinders
2013 - 2019