دانلود اپلیکیشن
Ben Kingsley

Ben Kingsley

بازیگری فیلم5

پوستر خانه نشین
خانه نشین
Locked Down
2021
پوستر بندباز
بندباز
The Walk
2015
پوستر بازی اندر
بازی اندر
Ender's Game
2013
پوستر جزیره شاتر
جزیره شاتر
Shutter Island
2010
پوستر فهرست شیندلر
دو زبانه
فهرست شیندلر
Schindler's List
1993