دانلود اپلیکیشن
Alastair Fothergill

Alastair Fothergill

کارگردانی فیلم7

پوستر پنگوئن ها
دوبله
پنگوئن ها
Penguins
2019
پوستر قلمرو میمون ها
دوبله
قلمرو میمون ها
Monkey Kingdom
2015
پوستر خرس ها
دوبله
خرس ها
Bears
2014
پوستر شامپانزه
دوبله
شامپانزه
Chimpanzee
2012
پوستر گربه های آفرقایی
دوبله
گربه های آفرقایی
African Cats
2011
پوستر زمین
دوبله
زمین
Earth
2007
پوستر آبی ژرف
دوبله
آبی ژرف
Deep Blue
2003

نویسندگی فیلم1

پوستر زمین
دوبله
زمین
Earth
2007

تهیه کنندگی فیلم2

پوستر پنگوئن ها
دوبله
پنگوئن ها
Penguins
2019
پوستر شامپانزه
دوبله
شامپانزه
Chimpanzee
2012