دانلود اپلیکیشن
Jeymes Samuel

Jeymes Samuel

کارگردانی فیلم1

پوستر هرچه سخت تر زمین می خورند
هرچه سخت تر زمین می خورند
The Harder They Fall
2021

نویسندگی فیلم1

پوستر هرچه سخت تر زمین می خورند
هرچه سخت تر زمین می خورند
The Harder They Fall
2021

تهیه کنندگی فیلم1

پوستر هرچه سخت تر زمین می خورند
هرچه سخت تر زمین می خورند
The Harder They Fall
2021