دانلود اپلیکیشن
Giovannie Cruz

Giovannie Cruz

بازیگری فیلم3

پوستر نگهبانان کهکشان بخش ۳
دو زبانه
نگهبانان کهکشان بخش ۳
Guardians of the Galaxy Volume 3
2023
پوستر نگهبانان کهکشان ویژه تعطیلات
دو زبانه
نگهبانان کهکشان ویژه تعطیلات
The Guardians of the Galaxy Holiday Special
2022
پوستر خاطره پردازی
خاطره پردازی
Reminiscence
2021