دانلود اپلیکیشن
Chris Castaldi

Chris Castaldi

بازیگری فیلم1

پوستر مرد خاکستری
مرد خاکستری
The Gray Man
2022

تهیه کنندگی فیلم2

پوستر مرد خاکستری
مرد خاکستری
The Gray Man
2022
پوستر چری
چری
Cherry
2021