دانلود اپلیکیشن
Patrick Seitz

Patrick Seitz

بازیگری فیلم3

پوستر بتمن روح اژدها
دو زبانه
بتمن روح اژدها
Batman: Soul of the Dragon
2021
پوستر مورتال کمبت نبرد قلمروها
مورتال کمبت نبرد قلمروها
Mortal Kombat Legends: Battle of the Realms
2021
پوستر پسر میمونی: قهرمانی متولد میشود
پسر میمونی: قهرمانی متولد میشود
LEGO Monkie Kid: A Hero Is Born
2020