خبرنامه ملوفیلم

ایمیل خود را وارد کنید تا بتونیم بهتر با شما در ارتباط باشیم.
Yōji Satō

Yōji Satō

کارگردانی سریال4

پوستر حماسه وینلند - فصل اول - قسمت 2
حماسه وینلند - فصل اول - قسمت 2
Vinland Saga
2019
پوستر حماسه وینلند - فصل اول - قسمت 5
حماسه وینلند - فصل اول - قسمت 5
Vinland Saga
2019
پوستر حماسه وینلند - فصل اول - قسمت 12
حماسه وینلند - فصل اول - قسمت 12
Vinland Saga
2019
پوستر حماسه وینلند - فصل اول - قسمت 19
حماسه وینلند - فصل اول - قسمت 19
Vinland Saga
2019