دانلود اپلیکیشن
Michael Chabon

Michael Chabon

سازنده سریال1

پوستر پیشتازان فضا: پیکارد
پیشتازان فضا: پیکارد
Star Trek: Picard
2020

نویسندگی سریال6

پوستر پیشتازان فضا: پیکارد - فصل اول - قسمت 1
پیشتازان فضا: پیکارد - فصل اول - قسمت 1
Star Trek: Picard
2020
پوستر پیشتازان فضا: پیکارد - فصل اول - قسمت 2
پیشتازان فضا: پیکارد - فصل اول - قسمت 2
Star Trek: Picard
2020
پوستر پیشتازان فضا: پیکارد - فصل اول - قسمت 3
پیشتازان فضا: پیکارد - فصل اول - قسمت 3
Star Trek: Picard
2020
پوستر پیشتازان فضا: پیکارد - فصل اول - قسمت 4
پیشتازان فضا: پیکارد - فصل اول - قسمت 4
Star Trek: Picard
2020
پوستر پیشتازان فضا: پیکارد - فصل اول - قسمت 7
پیشتازان فضا: پیکارد - فصل اول - قسمت 7
Star Trek: Picard
2020
پوستر پیشتازان فضا: پیکارد - فصل اول - قسمت 8
پیشتازان فضا: پیکارد - فصل اول - قسمت 8
Star Trek: Picard
2020