خبرنامه ملوفیلم

ایمیل خود را وارد کنید تا بتونیم بهتر با شما در ارتباط باشیم.
Shoshana Sachi

Shoshana Sachi

نویسندگی سریال6

پوستر دووم پاترول - فصل دوم - قسمت 1
دووم پاترول - فصل دوم - قسمت 1
Doom Patrol
2020
پوستر دووم پاترول - فصل دوم - قسمت 5
دووم پاترول - فصل دوم - قسمت 5
Doom Patrol
2020
پوستر دووم پاترول - فصل اول - قسمت 2
دووم پاترول - فصل اول - قسمت 2
Doom Patrol
2019
پوستر دووم پاترول - فصل اول - قسمت 5
دووم پاترول - فصل اول - قسمت 5
Doom Patrol
2019
پوستر دووم پاترول - فصل اول - قسمت 12
دووم پاترول - فصل اول - قسمت 12
Doom Patrol
2019
پوستر دووم پاترول - فصل اول - قسمت 15
دووم پاترول - فصل اول - قسمت 15
Doom Patrol
2019