نیما طباطبایی

نیما طباطبایی

کارگردانی فیلم1

پوستر من ناصر حجازی هستم
من ناصر حجازی هستم
I Am Nasser Hejazi
2016