Paul Haggis

Paul Haggis

کارگردانی فیلم1

پوستر تصادف
تصادف
Crash
2005

نویسندگی فیلم2

پوستر نامه‌هایی از ایوو جیما
نامه‌هایی از ایوو جیما
Letters from Iwo Jima
2006
پوستر تصادف
تصادف
Crash
2005

تهیه کنندگی فیلم2

پوستر نامه‌هایی از ایوو جیما
نامه‌هایی از ایوو جیما
Letters from Iwo Jima
2006
پوستر تصادف
تصادف
Crash
2005