خبرنامه ملوفیلم

ایمیل خود را وارد کنید تا بتونیم بهتر با شما در ارتباط باشیم.
Ron Fitzgerald

Ron Fitzgerald

سازنده سریال1

پوستر پری میسون
پری میسون
Perry Mason
2020

نویسندگی سریال5

پوستر پری میسون - فصل اول - قسمت 2
پری میسون - فصل اول - قسمت 2
Perry Mason
2020
پوستر پری میسون - فصل اول - قسمت 3
پری میسون - فصل اول - قسمت 3
Perry Mason
2020
پوستر پری میسون - فصل اول - قسمت 8
پری میسون - فصل اول - قسمت 8
Perry Mason
2020
پوستر جهان غرب - فصل دوم - قسمت 3
جهان غرب - فصل دوم - قسمت 3
Westworld
2018
پوستر جهان غرب - فصل دوم - قسمت 7
جهان غرب - فصل دوم - قسمت 7
Westworld
2018