خبرنامه ملوفیلم

ایمیل خود را وارد کنید تا بتونیم بهتر با شما در ارتباط باشیم.
Cherry Jones

Cherry Jones

بازیگری فیلم1

پوستر دوستِ ما
دوستِ ما
Our Friend
2021

بازیگری سریال1

پوستر دفاع از جیکوب
دفاع از جیکوب
Defending Jacob
2020