دانلود اپلیکیشن
Todd Field

Todd Field

کارگردانی فیلم1

پوستر تار
تار
TÁR
2022

نویسندگی فیلم1

پوستر تار
تار
TÁR
2022

تهیه کنندگی فیلم1

پوستر تار
تار
TÁR
2022