دانلود اپلیکیشن
Mel Gibson

Mel Gibson

بازیگری فیلم6

پوستر رتبه رئیس
رتبه رئیس
Boss Level
2021
پوستر مرد چاق
مرد چاق
Fatman
2020
پوستر نیروی طبیعت دوبله
نیروی طبیعت
Force of Nature
2020
پوستر پروفسور و مرد دیوانه
پروفسور و مرد دیوانه
The Professor and the Madman
2019
پوستر فرار مرغی
فرار مرغی
Chicken Run
2000
پوستر شجاع دل
شجاع دل
Braveheart
1995

کارگردانی فیلم2

پوستر آخرالزمان
آخرالزمان
Apocalypto
2006
پوستر شجاع دل
شجاع دل
Braveheart
1995

نویسندگی فیلم1

پوستر آخرالزمان
آخرالزمان
Apocalypto
2006

تهیه کنندگی فیلم3

پوستر پروفسور و مرد دیوانه
پروفسور و مرد دیوانه
The Professor and the Madman
2019
پوستر آخرالزمان
آخرالزمان
Apocalypto
2006
پوستر شجاع دل
شجاع دل
Braveheart
1995