خبرنامه ملوفیلم

ایمیل خود را وارد کنید تا بتونیم بهتر با شما در ارتباط باشیم.
Won Jin-a

Won Jin-a

بازیگری فیلم1

پوستر عصر سایه ها
عصر سایه ها
The Age of Shadows
2016

بازیگری سریال1

پوستر او هرگز نخواهد فهمید
او هرگز نخواهد فهمید
She Would Never Know
2021