دانلود اپلیکیشن
Guy Ritchie

Guy Ritchie

بازیگری فیلم1

پوستر آرتور شاه: افسانه شمشیر
آرتور شاه: افسانه شمشیر
King Arthur: Legend of the Sword
2017

کارگردانی فیلم7

پوستر عملیات فورچن نیرنگ جنگ
دو زبانه
عملیات فورچن نیرنگ جنگ
Operation Fortune: Ruse de Guerre
2023
پوستر پیمان
دو زبانه
پیمان
Guy Ritchie's The Covenant
2023
پوستر خشم مردانه
خشم مردانه
Wrath of Man
2021
پوستر آقایان
آقایان
The Gentlemen
2020
پوستر علاءالدین
علاءالدین
Aladdin
2019
پوستر آرتور شاه: افسانه شمشیر
آرتور شاه: افسانه شمشیر
King Arthur: Legend of the Sword
2017
پوستر چخماق، قنداق و دو لوله پر از دود
چخماق، قنداق و دو لوله پر از دود
Lock, Stock and Two Smoking Barrels
1998

نویسندگی فیلم7

پوستر عملیات فورچن نیرنگ جنگ
دو زبانه
عملیات فورچن نیرنگ جنگ
Operation Fortune: Ruse de Guerre
2023
پوستر پیمان
دو زبانه
پیمان
Guy Ritchie's The Covenant
2023
پوستر خشم مردانه
خشم مردانه
Wrath of Man
2021
پوستر آقایان
آقایان
The Gentlemen
2020
پوستر علاءالدین
علاءالدین
Aladdin
2019
پوستر آرتور شاه: افسانه شمشیر
آرتور شاه: افسانه شمشیر
King Arthur: Legend of the Sword
2017
پوستر چخماق، قنداق و دو لوله پر از دود
چخماق، قنداق و دو لوله پر از دود
Lock, Stock and Two Smoking Barrels
1998

تهیه کنندگی فیلم4

پوستر پیمان
دو زبانه
پیمان
Guy Ritchie's The Covenant
2023
پوستر خشم مردانه
خشم مردانه
Wrath of Man
2021
پوستر آقایان
آقایان
The Gentlemen
2020
پوستر آرتور شاه: افسانه شمشیر
آرتور شاه: افسانه شمشیر
King Arthur: Legend of the Sword
2017