دانلود اپلیکیشن
Jang Young-nam

Jang Young-nam

بازیگری فیلم1

پوستر شب در بهشت
شب در بهشت
Night in Paradise
2021

بازیگری سریال2

پوستر مشکلی نیست که خوب نباشی
مشکلی نیست که خوب نباشی
It's Okay to Not Be Okay
2020 - 2020
پوستر کشور من
کشور من
My Country
2019