Michiru Itabisashi

Michiru Itabisashi

کارگردانی سریال4

پوستر حماسه وینلند - فصل اول - قسمت 4
حماسه وینلند - فصل اول - قسمت 4
Vinland Saga
2019
پوستر حماسه وینلند - فصل اول - قسمت 9
حماسه وینلند - فصل اول - قسمت 9
Vinland Saga
2019
پوستر حماسه وینلند - فصل اول - قسمت 15
حماسه وینلند - فصل اول - قسمت 15
Vinland Saga
2019
پوستر حماسه وینلند - فصل اول - قسمت 20
حماسه وینلند - فصل اول - قسمت 20
Vinland Saga
2019