دانلود اپلیکیشن
Alfonso Cuarón

Alfonso Cuarón

کارگردانی فیلم2

پوستر جاذبه
جاذبه
Gravity
2013
پوستر هری پاتر و زندانی آزکابان
هری پاتر و زندانی آزکابان
Harry Potter and the Prisoner of Azkaban
2004

نویسندگی فیلم1

پوستر جاذبه
جاذبه
Gravity
2013

تهیه کنندگی فیلم3

پوستر جادوگرها
دو زبانه
جادوگرها
The Witches
2020
پوستر جاذبه
جاذبه
Gravity
2013
پوستر هزار توی پن
هزار توی پن
Pan's Labyrinth
2006