دانلود اپلیکیشن
Viggo Mortensen

Viggo Mortensen

بازیگری فیلم6

پوستر کتاب سبز
کتاب سبز
Green Book
2018
پوستر جاده
جاده
The Road
2009
پوستر هیدالگو
هیدالگو
Hidalgo
2004
پوستر ارباب حلقه ها: بازگشت پادشاه
ارباب حلقه ها: بازگشت پادشاه
The Lord of the Rings: The Return of the King
2003
پوستر ارباب حلقه ها: دو برج
ارباب حلقه ها: دو برج
The Lord of the Rings: The Two Towers
2002
پوستر ارباب حلقه ها: یاران حلقه
ارباب حلقه ها: یاران حلقه
The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring
2001