دانلود اپلیکیشن
Fred Hechinger

Fred Hechinger

بازیگری فیلم7

پوستر چشم آبی کم رنگ
دو زبانه
چشم آبی کم رنگ
The Pale Blue Eye
2022
پوستر زنی پشت پنجره
زنی پشت پنجره
The Woman in the Window
2021
پوستر خیابان وحشت :1994 (قسمت اول)
خیابان وحشت :1994 (قسمت اول)
Fear Street: 1994 (part one)
2021
پوستر خیابان وحشت :1987 (قسمت دوم)
خیابان وحشت :1987 (قسمت دوم)
Fear Street: 1978 (part two)
2021
پوستر خیابان وحشت :1666 (قسمت سوم)
خیابان وحشت :1666 (قسمت سوم)
Fear Street: 1666 (part three)
2021
پوستر اخبار جهان
اخبار جهان
News of the World
2020
پوستر بگذار همه حرف بزنند
بگذار همه حرف بزنند
Let Them All Talk
2020