دانلود اپلیکیشن
Adam McKay

Adam McKay

کارگردانی فیلم2

پوستر بالا رو نگاه نکن
بالا رو نگاه نکن
Don't Look Up
2021
پوستر معاون
معاون
Vice
2018

نویسندگی فیلم2

پوستر بالا رو نگاه نکن
بالا رو نگاه نکن
Don't Look Up
2021
پوستر معاون
معاون
Vice
2018

تهیه کنندگی فیلم3

پوستر منو
دو زبانه
منو
The Menu
2022
پوستر بالا رو نگاه نکن
بالا رو نگاه نکن
Don't Look Up
2021
پوستر معاون
معاون
Vice
2018