دانلود اپلیکیشن
Kim Novak

Kim Novak

بازیگری فیلم1

پوستر سرگیجه
سرگیجه
Vertigo
1958