دانلود اپلیکیشن
Thomas Newman

Thomas Newman

آهنگسازی فیلم11

پوستر عملیات مینسمیت
عملیات مینسمیت
Operation Mincemeat
2022
پوستر چیز های کوچک
چیز های کوچک
The Little Things
2021
پوستر بگذار همه حرف بزنند
بگذار همه حرف بزنند
Let Them All Talk
2020
پوستر راهزن‌ها
راهزن‌ها
The Highwaymen
2019
پوستر 1917
دو زبانه
1917
1917
2019
پوستر در جست و جوی دوری
در جست و جوی دوری
Finding Dory
2016
پوستر اسپکتر
دو زیرنویس
اسپکتر
Spectre
2015
پوستر رگبار
دو زیرنویس
رگبار
Skyfall
2012
پوستر وال-ای
وال-ای
WALL·E
2008
پوستر مسیر سبز
مسیر سبز
The Green Mile
1999
پوستر رستگاری در شاوشنک
رستگاری در شاوشنک
The Shawshank Redemption
1994