دانلود اپلیکیشن
Elijah Wood

Elijah Wood

بازیگری فیلم6

پوستر اعتماد
اعتماد
The Trust
2016
پوستر هابیت: یک سفر غیرمنتظره
هابیت: یک سفر غیرمنتظره
The Hobbit: An Unexpected Journey
2012
پوستر درخشش ابدی یک ذهن پاک
درخشش ابدی یک ذهن پاک
Eternal Sunshine of the Spotless Mind
2004
پوستر ارباب حلقه ها: بازگشت پادشاه
ارباب حلقه ها: بازگشت پادشاه
The Lord of the Rings: The Return of the King
2003
پوستر ارباب حلقه ها: دو برج
ارباب حلقه ها: دو برج
The Lord of the Rings: The Two Towers
2002
پوستر ارباب حلقه ها: یاران حلقه
ارباب حلقه ها: یاران حلقه
The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring
2001

تهیه کنندگی فیلم2

پوستر دشمن بزرگ
دشمن بزرگ
Archenemy
2020
پوستر دنیل واقعی نیست
دنیل واقعی نیست
Daniel Isn't Real
2019