دانلود اپلیکیشن
Sam Worthington

Sam Worthington

بازیگری فیلم6

پوستر آواتار 2
آواتار 2
Avatar 2
2022
پوستر نه گلوله
نه گلوله
9 Bullets
2022
پوستر لانسکی
لانسکی
Lansky
2021
پوستر آخرین پسر
آخرین پسر
The Last Son
2021
پوستر دعاهای شکارچی
دعاهای شکارچی
The Hunter's Prayer
2017
پوستر نابودگر: رستگاری
نابودگر: رستگاری
Terminator Salvation
2009

تهیه کنندگی فیلم1

پوستر دعاهای شکارچی
دعاهای شکارچی
The Hunter's Prayer
2017