دانلود اپلیکیشن
John Murphy

John Murphy

آهنگسازی فیلم3

پوستر نگهبانان کهکشان بخش ۳
دو زبانه
نگهبانان کهکشان بخش ۳
Guardians of the Galaxy Volume 3
2023
پوستر نگهبانان کهکشان ویژه تعطیلات
دو زبانه
نگهبانان کهکشان ویژه تعطیلات
The Guardians of the Galaxy Holiday Special
2022
پوستر چخماق، قنداق و دو لوله پر از دود
چخماق، قنداق و دو لوله پر از دود
Lock, Stock and Two Smoking Barrels
1998